hodnocení

Kurz: Pandemická legislativa v otázkách a odpovědích JUDr. Ondřeje Dostála

KOMU JE KURZ URČEN:

Cílovou skupinou semináře jsou poskytovatelé zdravotní péče, právníci zdravotnických a dalších zařízení či farmaceutických firem, advokáti z oblastí dotčených omezeními, dále pracovníci krajských úřadů, hygienických stanic a správních úřadů zabývajících se aplikací opatření v praxi.

KDE SE KURZ KONÁ

Seminář probíhá v online prostředí Google Meet, účastníci mohou průběžně klást písemné dotazy prostřednictvím chatu, podstatná část semináře je vymezena pro jejich zodpovídání a diskusi.

DOBA TRVÁNÍ SEMINÁŘE

Seminář trvá tři hodiny po padesátiminutových blocích s destiminutovými přestávkami.

OBSAH KURZU:

1. Řízení státu v krizovém stavu:

- Přehled krizové legislativy, kompetence vlády a ministerstva zdravotnictví

- Nouzový stav – vyhlášení, prodloužení, dopady na správu státu a podnikání

- Povinnosti právnických a fyzických osob, přestupky a sankce

- Právní povaha krizových opatření a dosavadní zkušenosti s jejím soudním přezkumem

2. Zdravotnické právo v epidemii COVID-19

- Právní regulace očkování, zákon o distribuce a úhradě očkovacích látek

- Protiepidemický systém (PES) a vztah ke krizovým opatřením

- Regulace poskytování zdravotní péče v nemocnicích

- Různé: přeshraniční péče, předávání pacientů, regulace návštěv

 3. Výhledy do brzké budoucnosti

- Připravovaný Pandemický zákon: Dopad do práv a povinností občanů

- Financování a poskytování zdravotní péče v roce 2021

- Ústavněprávní přezkum krizových opatření a nouzového stavu

- Soudní spory o náhradu škody a ušlý zisk

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Vzdělání

Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006 
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003       

Pracovní zkušenosti

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK

Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové(2004-2010)

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14

Lektor a konzultant v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví

Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech

 

Členství v akademických spolcích

World Association for Medical Law

European Association of Health Law

Společnost medicínského práva ČLS JEP (člen výboru)

 

Akademická a profesní ocenění

Ocenění pro bono praxe (PwC Legal 2018) společnosti Economia, oblast sporů mezi pojištěnců a zdravotními pojišťovnami o úhradu modern léčby

Cena Právník roku 2006, udělená Českou advokátní komorou v kategorii Talent roku za práci “Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví“, 2007

Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006

Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005

Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004

Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003