hodnocení účastníků

Kurz: Pěstounská péče na přechodnou dobu z pohledu pěstouna

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-30/2022

Obsah kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je podrobné seznámení cílové skupiny s problematikou náhradní rodinné péče zaměřené na pěstounskou péči na přechodnou dobu pohledem pěstouna na přechodnou dobu. Vzdělávací program poskytne cílové skupině informace o aktuálním přehledu náhradní rodinné péče s důrazem na příklady z praxe. S ohledem na aktuální stav náhradní rodinné péče v České republice představuje kurz její zákonný rámec v porovnání s praxí.

Vzdělávací program se orientuje především na pěstounskou péči na přechodnou dobu a seznámení s praktickými situacemi, které zažívá nejen pěstoun na přechodnou dobu, ale také sociální pracovníci jak orgánu sociálně právní ochrany dětí, tak pracovníci doprovázejících organizací a případně opatrovnických soudů.


Po absolvování vzdělávacího programu se jeho účastník bude dobře orientovat v celé šíři problematiky pěstounské péče na přechodnou dobu, bude znát způsoby řešení a postupů konkrétních případů z praxe.
Zaměstnancům orgánu sociálně právní ochrany dětí, doprovázejících organizací a opatrovnických soudů se díky vzdělávacímu programu zvýší kompetence v oblasti poradenství, které je neopominutelnou součástí výkonu jejich agendy.

 

Komu je kurz určen:

  • úředníkům územních samosprávných celků – krajů, měst a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je daná problematika - zejména zaměstnancům orgánu sociálně právní ochrany dětí
  • pěstounům na přechodnou dobu
  • doprovázejícím organizacím náhradní rodinné péče
  • opatrovnickým soudům

 

Podrobný obsah kurzu:

ÚVOD DO PROBLEMATIKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE SE ZAMĚŘENÍM NA PPPD
Účastníci vzdělávacího programu budou seznámeni s přehledem náhradní rodinné péče v České republice. Bude jim představen institut pěstounské péče na přechodnou dobu jak z hlediska teorie, tak z praxe. Účastníkům bude představena problematika evidence pěstounů na přechodnou dobu. Závěrem tohoto bloku bude shrnuta potřebnost spolupráce mezi kraji v České republice.
 
DÁVKY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ PĚSTOUNŮM NA PŘECHODNOU DOBU
Náplní předmětu bude popis systému dávek pěstounské péče a bližší představení výjimečných situací, se kterými se může pěstoun na přechodnou dobu a pracovníci OSPOD, doprovázejících organizací, příp. opatrovnických soudů setkat (např. problematika sirotčího důchodu, přijetí do péče dítěte matky cizinky, absence rodného listu přijímaného dítěte a další). Účastníkům budou stručně představeny služby doprovázejících organizací poskytované pěstounům na přechodnou dobu a bude porovnán zákonný nárok s praxí.
 
DĚTI PŘIJÍMANÉ DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU
Účastníci vzdělávacího programu budou podrobněji seznámeni s postupem přebírání dítěte do péče pěstouna na přechodnou dobu, s jednotlivými specifiky místa, odkud je dítě přebíráno (tj. porodnice, nemocnice, ústavní zařízení, biologická rodina atp.). Budou prezentovány konkrétní zdravotní obtíže dítěte a zdravotní a sociální anamnéza biologické rodiny, se kterými se následně pěstoun na přechodnou dobu potýká. Bude vysvětlena důležitost přístupu k dítěti v jeho startu do života (např. nálepkování dětí). Závěrem budou zmíněny výjimečné situace, se kterými se pěstoun a potažmo pracovníci v jeho přímém okolí mohou setkat (tj. utajený porod, babybox).
 
LIMITY PRÁV PĚSTOUNA NA PŘECHODNOU DOBU
Cílem je poukázání na fakt omezených práv pěstouna na přechodnou dobu ve vztahu k přijímanému dítěti – pěstoun není zákonným zástupcem dítěte, v případě nutnosti hospitalizace či vitální indikace je potřeba konkrétní postup. Pozornost bude věnována povinnostem pěstouna na přechodnou dobu, kam spadají např. kontakty s biologickou rodinou. Následně budou účastníkům přiblíženy kontroly výkonu pěstounské péče pracovníky OSPODu a doprovodných organizací pohledem pěstouna na přechodnou dobu.
 
OPATROVNICKÉ SOUDY
Účastníci kurzu obdrží informace k místní příslušnosti vycházející z praktických zkušeností pěstouna na přechodnou dobu. Dále bude účastníkům představen institut rychlého a pomalého předběžného opatření. Také budou seznámeni s problematikou podávání návrhu na řádné řízení. Budou stručně uvedeny způsoby svěření dítěte do péče.
 
PŘEDÁVÁNÍ DO NÁSLEDNÉ PÉČE
Účastníkům bude nastíněna repatriace a její průběh, také možnosti spolupráce s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí. Dále budou účastníkům popsána zákonná specifika předávání do péče dlouhodobých pěstounů, osvojitelů, biologické rodiny, ústavního zařízení a třetí osoby pohledem pěstouna na přechodnou dobu. V bloku bude vysvětlena podstata překlápění vazby dítěte z pěstouna na přechodnou dobu na novou pečující osobu, tj. průběh předávání, důležitost potřeb dítěte a individualita jeho a rodiny.

 

DISKUZE NA ZÁVĚR

Závěrem proběhne diskuze účastníků s přednášejícím.

Lektor: Ing. Lenka Procházková

lektorka odborných příprav modelu PRIDE pro osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny na přechodnou dobu

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

pěstounka na přechodnou dobu

Lektorka má zkušenosti s problematikou náhradní rodinné péče žadatelům o osvojení a o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Z praxe zná nejčastější problémy, jako jsou např. problémy s vydáním rodných listů, nutnost rozšíření pravomoci v oblasti zdravotních služeb, operace, hospitalizace, předávání dítěte do následné rodiny, roztříštěnost nároků na pěstouny, potažmo osvojitele v jednotlivých krajích, přebírání dítěte stovky km od místa bydliště pěstounky a další, a způsoby jejich řešení.

Lektorka je od roku 2014 sama pěstounkou na přechodnou dobu. Pečuje o děti s perinatální zátěží. To obnáší péči o děti s těžkou prematuritou, apnoe, nezralým CNS, NAS, s vývojovými vadami, děti indikované k těžkým operacím atd.

Lektorka vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Obchodní fakultu, obor Ekonomika zahraničního obchodu. Absolvovala přípravy PPPD v Rakovníku v rozsahu 72 hodin, nespočet vzdělávacích kurzů v rámci každoročního vzdělávání pěstounů. Od července roku 2019 je lektorkou odborných příprav modelu PRIDE. Absolvovala výcvik pro lektory PRIDE v rozsahu 250 hodin, z čehož 150 hodin tvořily teoretické základy a 100 hodin praktická část. Výcvik je akreditován MPSV.