Kurz: Právo shromažďovací v praxi

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-596/2015.

Obsah kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s prameny práva shromažďovacího, pojmem shromáždění, rozlišováním typů shromáždění a jejich ohlašovacím režimem, problematikou průvodů, postupem při oznamování shromáždění, rolí obce a policie před konáním shromáždění a možnostmi korigovat jeho konání, zejména při ohlášení více konkurujících si veřejných akcí, právy a povinnostmi pořadatelů a účastníků shromáždění, obecně možnostmi zákazu shromáždění, konkrétně pak zákazem shromáždění z důvodu nedemokratického či nezákonného směřování, z důvodu kolize více shromáždění či z důvodu omezení dopravy nebo rizika pro zdraví účastníků, s problematikou náležitostí rozhodnutí o zákazu včetně příkladů dobré a špatné praxe, s prostředky soudní ochrany proti zákazu shromáždění, s otázkou rozpouštění shromáždění a správného postupu při rozpouštění, jakož i s možnostmi sankcionování porušení zákona o právu shromažďovacím nebo jiných norem.

Komu je kurz určen:

Úředníkům územních samosprávných celků – obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských řadů, v jejichž kompetenci je daná problematika, starostům a ostatním představitelům obcí, policistům zabývajícím se zajištěním veřejného pořádku při shromážděních (pořádková, dopravní, kriminální policie).

Lektor: Mgr. Jan Potměšil, vrchní ministerský rada MV ČR

Lektor je v současnostJan Potměšili vrchním ministerským radou na Ministerstvu vnitra ČR, náplní jeho práce je metodická činnost a zpracovávání odborných stanovisek v oblasti přestupkového a shromažďovacího práva, správního řízení, informačního práva, policejního práva, ochrany osobních údajů a extremismu. Podílí se též na přípravě bezpečnostní legislativy a připomínkování právních předpisů. Je autorem blogu prestupky.blogspot.cz, kde mj. zveřejňuje výtahy z aktuální přestupkové judikatury.

Rozsáhlé praktické zkušenosti získal při dlouholetém působení ve státní správě, nejdříve jako právník oddělení přestupků na Úřadu městské části Prahy 4, poté jako referent oddělení legislativně právního Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky, a posléze na Ministerstvu vnitra jako referent odboru všeobecné správy při metodickém vedení podřízených správních orgánů, rozhodování v přezkumném řízení a při vedení rozkladových řízení, a konečně jako pracovník odboru bezpečnostní politiky mj. při poskytování metodické pomoci Policii ČR v oblasti přestupkového a správního řízení.