hodnocení účastníků

Kurz: Právo shromažďovací v praxi

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-596/2015.

Obsah kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s prameny práva shromažďovacího, pojmem shromáždění, rozlišováním typů shromáždění a jejich ohlašovacím režimem, problematikou průvodů, postupem při oznamování shromáždění, rolí obce a policie před konáním shromáždění a možnostmi korigovat jeho konání, zejména při ohlášení více konkurujících si veřejných akcí, právy a povinnostmi pořadatelů a účastníků shromáždění, obecně možnostmi zákazu shromáždění, konkrétně pak zákazem shromáždění z důvodu nedemokratického či nezákonného směřování, z důvodu kolize více shromáždění či z důvodu omezení dopravy nebo rizika pro zdraví účastníků, s problematikou náležitostí rozhodnutí o zákazu včetně příkladů dobré a špatné praxe, s prostředky soudní ochrany proti zákazu shromáždění, s otázkou rozpouštění shromáždění a správného postupu při rozpouštění, jakož i s možnostmi sankcionování porušení zákona o právu shromažďovacím nebo jiných norem.

Komu je kurz určen:

Úředníkům územních samosprávných celků – obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských řadů, v jejichž kompetenci je daná problematika, starostům a ostatním představitelům obcí, policistům zabývajícím se zajištěním veřejného pořádku při shromážděních (pořádková, dopravní, kriminální policie).