hodnocení účastníků

Kurz: Přestupky ve zdravotnictví

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-726/2017

Předmětem kurzu je seznámení úředníků s hmotněprávními a procesně právními instituty nového přestupkového zákona zejména ve vazbě na přestupky poskytovatelů zdravotních služeb, a to tak, aby účastníci kurzu byli následně ve správní praxi schopni na zjištěná protiprávní jednání podle zdravotnických zákonů (zejména zákonů upravujících zdravotní služby) aplikovat procesní pravidla stanovená zákonem č. 250/2016 Sb. a správně vyvozovat odpovědnost za porušení právních povinností v této oblasti veřejné správy. Kurz tak vhodně propojuje obecná pravidla a východiska přestupkového zákona s úpravou ve speciálních zdravotnických zákonech včetně subsidiárního použití správního řádu. Struktura kurzu je uspořádána tak, aby seznámila úředníky s podmínkami odpovědnosti zejména poskytovatelů zdravotních služeb a dalších osob porušujících zdravotnické předpisy s ohledem na jejich postavení, s postupy před zahájením řízení, s vlastním vedením řízení o přestupku včetně jeho zkrácené podoby (příkazní řízení) a se specifiky odvolacího a přezkumného řízení.

OBSAH KURZU:

Podmínky odpovědnosti za přestupky:

 • časová, osobní a územní působnost přestupkového zákona a vztah ke zdravotnickým předpisům
 • subjekty odpovědnosti za přestupky (včetně speciálního subjektu – poskytovatele zdravotních služeb)
 • zánik odpovědnosti za přestupek
 • správní tresty ve zdravotních službách a jejich ukládání + příklady

Postupy před zahájením řízení o přestupku:

 • kontrola poskytovatelů zdravotních služeb a dalších osob
 • instituty podle správního řádu (zejména vysvětlení)
 • oznamování přestupků a jeho náležitosti
 • postoupení a odložení věci

Řízení o přestupku:

 • zahájení řízení včetně náležitého vymezení skutku + příklady
 • zkrácená řízení (příkazní řízení, příkaz na místě)
 • účastníci řízení a jejich postavení a procesní práva
 • ústní jednání a dokazování včetně specifik ve zdravotnictví (zdravotnická dokumentace jako důkazní prostředek?)
 • společné řízení
 • zajišťovací prostředky dle zákona č. 250/2016 Sb. a správního řádu
 • rozhodnutí o přestupku a jeho náležitosti

Odvolací řízení:

 • postup orgánu I. stupně po podání odvolání
 • postup odvolacího orgánu a jeho specifika v řízení o přestupku

Specifika přezkumného řízení podle zákona č. 250/2016 Sb. a vztah ke správnímu řádu:

 • přezkumné řízení dle zákona č. 250/2016 Sb.
 • přezkum příkazu na místě – specifika

Mgr. Denisa Kopková,
vedoucí oddělení správních agend a zástupce ředitele právního odboru Ministerstva zdravotnictví ČR.

Od června 2006 až dosud pracuje na Ministerstvu zdravotnictví ČR, odboru právním, v současné době jako vedoucí oddělení správních agend a zástupce ředitele právního odboru. Od února 2011 předsedá rozkladové komisi ministra zdravotnictví. Do oboru její služby spadá odpovědnost za zpracovávání právních stanovisek pro odbornou i laickou veřejnost, stanovisek pro věcné útvary ministerstva, jiné orgány veřejné správy, odpovědnost za činnost rozkladové komise ministra zdravotnictví včetně veškerého administrativního chodu komise a přípravy návrhů rozhodnutí ministra zdravotnictví, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských úřadů podle zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, rozhodování podle zákona č. 106/1999 Sb., je-li povinným subjektem přímo řízená organizace ministerstva, spolupráce při vyřizování žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb. k ministerstvu, zastupování Ministerstva zdravotnictví v řízeních před správními a civilními soudy včetně vyřizování nároků fyzických a právnických osob podle zákona č. 82/1998 Sb., součinnost s orgány činnými v trestním řízení včetně podávání trestních oznámení a vedení jejich evidence, účast na jednáních s jinými orgány veřejné správy, které se kompetenčně týkají rezortu zdravotnictví, spolupráce s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva, spolupráce s ostatními útvary ministerstva na procesních úkonech podle správního řádu včetně provádění revizí návrhu rozhodnutí, výkladová stanoviska ke správnímu řádu, podílení se na kontrolách výkonu přenesené působnosti krajskými úřady, participace na metodickém vedení krajských úřadů (zejména v otázkách výkladu zdravotnických právních předpisů, správní trestání, výkon kontroly), posuzování stížnostní agendy a mnoho dalšího.

DALŠÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
lektorka Institutu pro veřejnou správu
tajemnice rozkladové komise (od 25. 1. 2007)
předsedkyně rozkladové komise (od 16. 2. 2011)
členka Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
členka Kolegia expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Odborná a publikační činnost:
- pravidelné přednášky v Institutu pro veřejnou správu – právo zdravotních služeb, výkon kontroly podle kontrolního řádu, správní trestání

DALŠÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
lektorka Institutu pro veřejnou správu
tajemnice rozkladové komise (od 25. 1. 2007)
předsedkyně rozkladové komise (od 16. 2. 2011)
členka Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
členka Kolegia expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Odborná a publikační činnost:
- pravidelné přednášky v Institutu pro veřejnou správu – právo zdravotních služeb, výkon kontroly podle kontrolního řádu, správní trestání