Kurz: Řízení o správních deliktech

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. AK/PV-594/2015.

Obsah kurzu:

Kurz seznamuje úředníky, kteří projednávají správní delikty na obecních úřadech s rozšířenou působností, krajských úřadech a ústředních orgánech státní správy s řízením o správních deliktech, a to s ohledem na aktuální právní stav a judikaturu správních soudů, aby byli schopni zvládnout všechny fáze řízení, vyvarovat se nejčastějších chyb a adekvátně reagovat na obstrukce účastníků řízení a požadavky nadřízených orgánů.

Kurz seznamuje účastníky s prameny správního práva trestního, užití analogie, právních zásad a judikatury v řízení o správních deliktech, s typy správních deliktů, postupem před zahájením řízení a možnostmi vyřízení věci před zahájením řízení, dále s vedením zkrácených řízení (blokové a příkazní řízení dle správního řádu), s úkony v nezkráceném řízení, prováděním dokazování a dalších procesních úkonů se zřetelem na dodržení procesních práv účastníků řízení a zajištění průběhu řízení, dále s problematikou vydání rozhodnutí, náležitostmi rozhodnutí formálními i obsahovými, dále s průběhem odvolacího řízení až po přezkumné řízení, obnovu řízení a soudní přezkum ve správním soudnictví. Upozorňuje na odlišnosti od běžného správního řízení s ohledem na správně-trestní charakter věci a místo v systému správního práva.

Komu je kurz určen:

úředníkům územních samosprávných celků (obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských řadů) a úředníkům ústředních správních orgánů (zejména ministerstev), kteří projednávají správní delikty podnikajících fyzických osob a právnických osob

Lektor: Mgr. Jan Potměšil, vrchní ministerský rada MV ČR

Jan PotměšilLektor je v současnosti vrchním ministerským radou na Ministerstvu vnitra ČR, náplní jeho práce je metodická činnost a zpracovávání odborných stanovisek v oblasti přestupkového a shromažďovacího práva, správního řízení, informačního práva, policejního práva, ochrany osobních údajů a extremismu. Podílí se též na přípravě bezpečnostní legislativy a připomínkování právních předpisů. Je autorem blogu prestupky.blogspot.cz, kde mj. zveřejňuje výtahy z aktuální přestupkové judikatury.

Rozsáhlé praktické zkušenosti získal při dlouholetém působení ve státní správě, nejdříve jako právník oddělení přestupků na Úřadu městské části Prahy 4, poté jako referent oddělení legislativně právního Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky, a posléze na Ministerstvu vnitra jako referent odboru všeobecné správy při metodickém vedení podřízených správních orgánů, rozhodování v přezkumném řízení a při vedení rozkladových řízení, a konečně jako pracovník odboru bezpečnostní politiky mj. při poskytování metodické pomoci Policii ČR v oblasti přestupkového a správního řízení.