hodnocení účastníků

Kurz: Vedení zdravotnické dokumentace ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-733/2022

Kurz je určen úředníkům, kteří kontrolují zdravotnickou dokumentaci na úrovni krajských úřadů s povinnostmi kontrolovaných subjektů (poskytovatelů zdravotních služeb) a důsledky jejich neplnění (správními sankcemi), a to s ohledem na aktuální právní stav a judikaturu správních soudů, aby byli schopni odhalit porušení právních předpisů a odůvodnit je, zvládnout všechny fáze správního řízení, vyvarovat se nejčastějších chyb a adekvátně reagovat na obstrukce účastníků řízení a požadavky nadřízených orgánů. 

Kurz seznamuje účastníky s povinností poskytovatelů zdravotních služeb vést řádně zdravotnickou dokumentaci, zejména jejích náležitostí (formálních, obsahových, technických), uchovávání, integrity a ochrany osobních údajů v ní vedených,  a dále též s povinností poskytovatelů zdravotních služeb umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace pacientům a dalším zákonem stanoveným osobám a naopak neumožnit nahlížet do zdravotnické dokumentace ostatním osobám.

S touto povinností souvisí řešení stížností a podnětů pacientů a dalších oprávněných osob na porušování této povinnosti a práv pacientů (a dalších osob) na ochranu údajů ve zdravotnické dokumentaci shromážděných a na nahlížení do ní.

Krajské úřady jsou povinny tyto stížnosti a podněty řešit, a rovněž preventivně působit v rámci své kontrolní činnosti, a tudíž na podnět či z v důsledku vlastních kontrolních nálezů zahájit přestupkové řízení podle zákona 372/2011 Sb., a řádně je vést (včetně  posouzení podmínek vedení řízení a subsumpce věci pod správnou skutkovou podstatu přestupku a volbu dalšího postupu, přes postup před zahájením řízení (postoupení, odložení, podání vysvětlení), provádění dokazování a procesních úkonů se zřetelem na dodržení procesních práv účastníků řízení a zajištění průběhu řízení, po vydání rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí formální i obsahové, včetně odvolacího řízení až po přezkumné řízení, obnovu řízení a soudní přezkum ve správním soudnictví. 

 • Povinnosti zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb
 • zdravotnická dokumentace: pojem, rozsah, obsah
 • zaznamenávání do zdravotnické dokumentace, ochrana a integrita údajů
 • nahlížení do zdravotnické dokumentace a mlčenlivost zdravotnických pracovníků
 • vztah speciální úpravy zákona o zdravotních službách a obecné úpravy ochrany osobních údajů
 • Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
 • Kontrola poskytovatelů zdravotních služeb
 • Přestupkové řízení
 • Postup před zahájením řízení
 • Zahájení řízení
 • Odvolací řízení a další postupy po vydání rozhodnutí
 • postup prvostupňového orgánu po podání odvolání
 • postup odvolacího orgánu
 • přezkumné řízení
 • obnova řízení
 • soudní přezkum rozhodnutí

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Vzdělání

Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006 
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003       

Pracovní zkušenosti

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK

Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové(2004-2010)

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14

Lektor a konzultant v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví

Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech

 

Členství v akademických spolcích

World Association for Medical Law

European Association of Health Law

Společnost medicínského práva ČLS JEP (člen výboru)

 

Akademická a profesní ocenění

Ocenění pro bono praxe (PwC Legal 2018) společnosti Economia, oblast sporů mezi pojištěnců a zdravotními pojišťovnami o úhradu modern léčby

Cena Právník roku 2006, udělená Českou advokátní komorou v kategorii Talent roku za práci “Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví“, 2007

Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006

Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005

Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004

Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003