Obchodní podmínky

 1. Cena kurzu pro jednoho účastníka je smluvní dle zákona 526/90 Sb.v platném znění. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady spojené s účastí v kurzu (školné, studijní texty, drobné občerstvení).
 2. Kurz je možné písemně stornovat bezplatně do 21 dnů před jeho zahájením. Storno poplatky při odhlášení od 20 do 14 dnů před zahájením kurzu činí 30 %, od 14 do 7 dnů před zahájením kurzu 60 %, při pozdějším odhlášení je stornovací poplatek 100 % z ceny kurzu. (Po vzájemné dohodě dodavatele a objednatele lze od storno poplatek prominout).Storno poplatek je sjednanou smluvní pokutou za odstoupení od smlouvy.
 3. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku Ing. Lenky Šíšové (dále jen dodavatel) a závazně objednává zařazení účastníka do kurzu.
 4. Objednavatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka.
 5. Úhrada kurzu bude provedena na základě výzvy k platbě nebo zálohové faktury, převodem na účet uvedeným ve zvacím dopisu. Daňový doklad bude vystaven na základě uskutečněného zdanitelného plnění.
 6. Objednavatel přihlášením do kurzu bere na vědomí autorská práva dodavatele týkající se učebních materiálů a je si vědom právních následků jejich dalšího komerčního využití bez písemného svolení dodavatele.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo neuskutečnit kurz v případě, že se nepřihlásí alespoň 15 uchazečů. V takovém případě bude záloha na kurz bezezbytku vrácena nebo bude uchazeč po dohodě s dodavatelem přeřazen na jiný termín kurzu.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo v době mimořádných opatření stanovených státem uspořádat kurz formou on-line přenosu, pokud mu to umožňuje platná legislativa spojená s akreditací kurzu. V takovém případě včas uvědomí účastníky kurzu a probere s nimi možnosti on-line připojení.
 9. Nebude-li náhradní termín stanoven, vrátí dodavatel objednavateli uhrazený účastnický poplatek v plné výši na základě písemného požadavku objednavatele.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit místo konání kurzu v rámci města (uvedeno v podrobnostech pro každý kurz) a to i v případě, že je frekventant na kurz již přihlášen.
 11. Pořadatel si vyhrazuje ve výjimečných případech, kdy se lektor nemůže přednášky náhle zúčastnit, nahradit ho jiným akreditovaným lektorem se stejnými nebo vyššími odbornými znalostmi daného tématu. 
 12. Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Odesláním objednávkového formuláře přihlášky objednatel souhlasí s poskytnutím a zpracování svých osobních údajů dodavateli pro marketingové účely v rozsahu, pro účely a za podmínek stanovených níže: Rozsah shromážděných a zpracovaných osobních údajů je dán vyplněním přihlašovacího formuláře. Údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům Dodavatele. Dodavatel může shromažďovat a uchovávat údaje v různé podobě (např. v písemné, elektronické, ústní či jiné). Ke shromažďování, uchovávání a zpracování údajů bude docházet v České republice. Dodavatel má zavedena bezpečnostní opatření, která chrání důvěrnost údajů. Údaje budou použity pro marketingové účely (zejména zasílání newsletteru, informování o akcích dodavatele a jejích nájemců, nabízení zboží a služeb). Souhlas se uděluje na období 10 let od okamžiku jeho udělení. Dodavatel zlikviduje shromážděné údaje neprodleně poté, co zanikne účel jejich shromáždění a zpracování, ledaže by byla ze zákona povinna či oprávněna uchovat údaje po delší dobu. Udělený souhlas může objednatel odvolat kdykoli po dobu jeho účinnosti, a to písemně s účinky nastávajícími dnem doručení takového odvolání dodavateli. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Ve vztahu k údajům shromážděným a zpracovaným dodavatelem či jakoukoli jinou osobou, může objednatel požadovat přístup ke svým údajům, tzn. požadovat sdělení rozsahu shromážděných údajů, účelu jejich shromáždění a zpracování. Dále může odběratel požadovat opravu nepřesností týkajících se jeho údajů.