hodnocení účastníků

Kurz: Práce s hodnocením vlivu na zájmy chráněné (H67)

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-532/2019

Cílem kurzu je seznámení úředníků, kteří rozhodují o výjimkách z podmínek zákona 114/1992 Sb. a o zásazích do životního prostředí na základě hodnocení vlivu zamýšleného zásahu uskutečňovaného v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona (H67) s významem a způsobem aplikace závěrů tohoto hodnocení v rámci rozhodovacího procesu dle aktuální právní úpravy. Definice nové úlohy autorizovaných osob při přípravě projektu šetrného k životnímu prostředí, komunikace mezi investorem a úřadem, zvažování rozhodnutí pro vhodné krajinné měřítko a požadavky na kvalitu hodnocení. Prakticke naplňovani § 67 ZOPK + § 17 zakona č. 17/1992 sb., o životním prostředí (ZŽP).

Kurz seznamuje účastníky s povinnostmi investorů vyplývajících z příslušných novel zákonných úprav ohledně hodnocení vlivu zamýšleného zásahu uskutečňovaného v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Jsou podrobně probírána ustanovení zákona týkající se zvláště chráněných částí přírody, funkce a role autorizovaných osob, následných žádostí o výjimky a způsobu jejich aplikace.

V další části kurzu je definována role autorizovaných osob pro provádění takového hodnocení se zřetelem na změny, které jsou prováděny dle novelizací příslušných předpisů. Jsou popsány požadavky na kvalifikaci autorizovaných osob, způsob získání autorizace, jejího obnovování a trend změny statutu ve směru od biologického hodnocení jako pomocné dokumentace k rozhodování příslušných úřadů směrem k poskytování servisní služby autorizovanou osobou investorovi a hledání přijatelného kompromisu mezi investorem a zájmy ochrany přírody hájenými OOP.

Vysvětlen je obsah dokumentu hodnocení (H67), význam jednotlivých povinných součástí a potřeba jejich různého rozsahu z hlediska posuzovaného záměru, popsán potřebný rozsah práce autorizované osoby v terénu (průzkumy, terénní šetření), práce s informačními zdroji (kontakty s odborníky, literární a databázové zdroje, NDOP). Zvláštní důraz je kladen na posouzení kvality předkládaných hodnocení.

Značná pozornost je věnována výkladu pojmů užívaných v rámci zákonné úpravy a v rámci vlastního hodnocení, kde vzhledem k neujasněnosti terminologie (chybí definice některých významných užívaných slovních spojení užitých v právní úpravě) může docházet k různému výkladu.

Výklad závěrů hodnocení je nejdůležitějším tématem kurzu. Účastníci by měli být poučeni, které části hodnocení se nejvíce dotýkají určitých problematik, o kterých budou rozhodovat, kde v hodnocení hledat nejdůležitější závěry a jak ověřovat jejich validitu. Měli by umět rozhodnout, u kterých zvláště chráněných organismů následně požadovat udělení výjimky a proč. Též by mělo být vysvětlen a probrán způsob uvažování ohledně vlivu na celkový krajinný systém z hlediska rozsahu zásahů (bodové, liniové, maloplošné a velkoplošné z hlediska stavu okolí, apod.). Návrhy řešení a kompenzačních opatření budou ilustrovány na praktických případech hodnocení realizovaných lektory kurzu. To vše s důrazem na aplikaci stávajících právních předpisů a úprav.

doc. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.

Mgr. Vladimír VrabecSoudní znalec v oboru ochrana přírody, autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., vysokoškolský pedagog.
Mgr. Vladimír Vrabec,Ph.D. je držitelem autorizace pro biologická hodnocení, soudním znalcem v ochraně přírody a zároveň VŠ pedagogem. Podílel se na zpracování certifikované metodiky „Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění“, dlouhodobě publikuje o významu krajinných aspektů z hlediska ochrany přírody a podpoře uchování biodiverzity. V rámci kompenzačních opatření při hodnocení vlivů navrhuje též náhradní výsadby a údržbu odumírajících dřevin kvůli udržení populací xylobiontních druhů bezobratlých, zároveň dlouhodobě působí mimo jiné v teritoriu rekultivačních výsadeb Severočeských dolů. Poradenstvím v ekologické oblasti a zpracováním biologických průzkumů se zabývá od roku 1995, má tedy praxi přes čtvrt století.

Magisterské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální biologie a ekologie

Doktorandské studium, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, ekologie a ochrana prostředí, aplikovaná a krajinná ekologie, státní doktorandská zkouška

 

doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
Docent zemědělské a lesnické zoologie, kandidát věd z ekologie, doktor pedagogiky, vyučující od roku 1993 na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2005 autorizovaná osoba pro biologické hodnocení. Zabývá se bioindikací a biomonitoringem. Vědecký tajemník České společnosti entomologické, v letech 1993 až 2015 předseda Ústřední komise Biologické olympiády České republiky. Autor či spoluautor více než 100 vědeckých či odborných publikací a jedním z editorů dvou publikací Červený seznam živočichů České republiky – bezobratlí, kterou v roce 2005 a 2017 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Autor projektu Řepská naučná stezka v Praze 17 – Řepích a také spoluautor projektu Významný krajinný prvek Dolna a naučných tabulí v Rapoticích v Kraji Vysočina.