hodnocení účastníků

Kurz: Veřejné zakázky malého rozsahu a e-aukce

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR AK/PV-297/2016.

Obsah kurzu:

Kurz seznamuje účastníky se změnami nového zákona o zadávání veřejných zakázek a podává výklad k jednotlivým změnám v ustanoveních zákona, vzhledem k dosavadní výkladové a rozhodovací praxi.Obsah kurzu je veden z praktického pohledu zadavatele veřejné zakázky. Kurz seznamuje účastníky kurzu s elektronickou aukcí, jako nástroje pro rychlé a transparentní výběrové řízení. Na závěr kurzu si budou moci účastníci vyzkoušet simulovanou elektronickou akci.

Podrobný rozvrh kurzu:
Aplikace nového ustanovení zákona o veřejných zakázkách: stanovení předmětu veřejné zakázky, stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, stanovení jednotlivých druhů zadávacích řízení a jejich použití, se zaměřením na mimorežimové veřejné zakázky závazných postupů zadavatelů před zahájením zadávacích řízení a v jejich průběhu podle společných pravidel pro zadávací řízení, podávání námitek a rozhodování o námitkách, pravidel pro řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Zadávání veřejných zakázek po novele: zadávání veřejných zakázek v nadlimitním režimu, v podlimitním režimu a ve zjednodušeném režimu, kvalifikace a technických podmínek stanovených zadavatelem, podávání a hodnocení nabídek, mimořádně nízké nabídkové ceny, uzavírání smluv na veřejné zakázky a pravidla pro jejich změny.
Elektronizace veřejných zakázek: Elektronické nástroje, podmínky použití elektronické aukce.
Praktická ukázka elektronické aukce:Seznámení účastníků s elektronickou aukcí, výhody a typy využití.

Komu je kurz určen:

Úředníkům územních samosprávných celků – obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, v jejichž kompetenci je daná problematika a zaměstnancům dalších institucí, které zadávají zakázky malého rozsahu.

Lektor: Ing. MILOSLAV SOBOTKA,
vrchní ministerský rada odboru správce kapitoly, sekce ekonomické, Ministerstva obrany ČR

Miloslav SobotkaLektor se zabývá zadáváním veřejných zakázek v resortu Ministerstva obrany ČR od roku 2000. V současnosti tvoří koncepci finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu, podílí se na tvorbě celostátní koncepce veřejného investování, koncepce pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, zpracování a posuzování programů a koncepcí dlouhodobého vývoje v oblasti obrany státu a ochrany ekonomických zájmů státu při zabezpečování akvizičních potřeb ministerstva obrany, včetně nejrozsáhlejších programů a projektů s mezinárodními návaznostmi.
Odpovídá za vyřizování stížností v oblasti své působnosti, kde v souladu s interními předpisy odpovídá za zpracování závěrů z podaných stížností v rámci zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Podílí se na zpracování koncepce systému dohledu nad akviziční činností rezortu MO, za stanovení jednotné metodiky a zpracování vnitřních předpisů pro provádění dohledu nad realizací akviziční činnosti.

Provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování účelnosti a efektivnosti předložených požadavků na akviziční potřebu k dosažení plánovaných schopností.
Organizuje součinnostní jednání se zpracovateli/předkladateli požadavků, majetkovým hospodářem a zadavatelem veřejné zakázky v souladu s Organizačním řádem ministerstva obrany a vnitřními předpisy, při realizaci veřejných zakázek jak v působnosti zákona, tak veřejných zakázek malého rozsahu, realizované mimo režim zákona.

Vzhledem k praktickým znalostem ze zadávání veřejných zakázek, zpracovávání dokumentace veřejné zakázky, řešení dotazů a stížností, provádí pro jednotlivá nákladová střediska/zadavatele zaměstnání, jejichž hlavním tématem je zadávání veřejných zakázek v souladu s platnou legislativou. Další náplní jeho práce je zevšeobecnění postupů zadavatelů a tím vyvarování se neustále se opakujících chyb.