Kurz: Přestupky proti rybářskému a mysliveckému právu ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-2/2024.

Obsah kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je podrobné seznámení cílové skupiny s porušováním právních předpisů v oblasti rybářství a myslivosti. Vzdělávací program poskytne cílové skupině informace s jakými  prostředky správního práva pracovat pří řešení porušení právních předpisů v oblasti rybářství a myslivosti a podrobné informace k řádnému procesně správnému postupu pří řešení přestupků. S ohledem na stav současné praxe při vymáhání dodržování právních předpisů na úseku rybářství a myslivosti kurz představuje rovněž i modelové situace a jejich řešení v rámci řádného právního postupu. Kromě jednotlivých porušení právních předpisů (přestupky) na úseku rybářství a myslivosti se vzdělávací program orientuje i na procesní aspekty (zahajování řízení z moci úřední, jednotlivé důkazní prostředky, hodnocení důkazů a náležitosti rozhodnutí) a rovněž na meze správního uvážení ve vztahu přiměřenosti uložení sankce.

Po absolvování vzdělávacího programu se jeho účastník bude dobře orientovat v celé šíři problematiky řešení porušování právních předpisů  – řešení přestupků proti rybářskému a mysliveckému právu, bude znát práva a povinnosti jak správního orgánu tak i pachatele přestupku a bude se plně orientovat v procesním postupu v rámci řízení o přestupku. Zaměstnancům krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se díky vzdělávacímu programu zvýší kompetence v oblasti dodržování a potírání porušování právních předpisů v oblasti rybářského a mysliveckého práva, které je neopominutelnou součástí jejich výkonu agendy státní správy na úseku rybářství a myslivosti.

  • Úvod do problematiky správního a přestupkového řízení
  • Úřední osoby a jejich oprávnění
  • Přestupky proti rybářskému právu
  • Přestupky proti mysliveckému právu
  • Důkazní prostředky
  • Oprávnění osob podezřelých z přestupků
  • Meze správního uvážení
  • Rozhodnutí o přestupku

Komu je kurz určen:

Kurz je primárně určen úředníkům územních samosprávných celků – krajů a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je problematika státní správy lesů a myslivosti. Důležité informace si v něma ale najdou i zástupci rybářských svazů a institucí, dále příslušníci rybářské stráže, hajní a lesníci, zkrátka všichni ti, kteří přicházejí do styku s výkonem rybářského a mysliveckého práva.

Doporučená literatura:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

PETR, Bohuslav: Zákon o myslivosti komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.

VEDRAL,Josef: Správní řád – komentář, vyd. Aleš Čeněk, 2012, ISBN: 978-80-7273-166-4

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu rybářského práva („Rybářský řád“) platné na rybářských revírech a vodních plochách Českého rybářského svazu, vyd. Český rybářský svaz, z.s., aktuální znění – periodikum

 

Termíny kurzu:

10.9.2024

Termíny přednášek kurzu:

10.9.2024
09:00 - 14:30 h

ONLINE, MS TEAMS

Místo konání: ONLINE

Cena bez DPH: 1 990.00 Kč

Cena s DPH: 2 407.90 Kč

přihláška online kurz

Lektoři:

Mgr. Josef Brož advokát specializující se na oblast chovatelství a životního prostředí, na myslivecké a rybářské právo především v oblasti práva přestupkového

Mgr. Josef Brož

Mgr. Josef Brož má rozsáhlé zkušenosti z předchozích působení v orgánech státní správy, kde dosáhl postavení odborníka v oblasti správního a trestního práva, zejména v oblasti životního prostředí, obchodování se zvláště chráněnými živočichy a rostlinami (CITES) a v oblasti myslivosti a rybářství.


Jako soukromý advokát má za sebou úspěšné zastupování významných chovatelů exotického ptactva a poradenství v oblasti chovatelství.