hodnocení účastníků

Kurz: Výsadba a údržba veřejné zeleně ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-531/2019.

Obsah kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s prováděním výsadeb dřevin či okrajově záhonů trvalek v různém prostředí z hlediska zatížení imisemi či poškozováním lidmi. Jsou podrobně probírány možné vlivy prostředí na výsadby, metody posuzování prostředí z hlediska vhodnosti výsadeb a způsob ovlivnění výběru druhů a forem použitých k ozelenění. Jsou probrány základní postupy plánování výsadeb i s ohledem na budoucí krajinný ráz a budování ÚSES.

Značná pozornost je věnována popisu spektra rostlinných druhů užívaných k výsadbám, jejich odlišení a určování a základním nárokům na prostředí, které je nutné znát, máme-li správně zvolit, kterou dřevinu vysadit.

Jsou vysvětleny základní postupy povýsadbové péče o rostliny, údržba a prořezy, jakož i případy nutné ochrany před škůdci.

Stručně je zopakována vyhláška o kácení a podmínky ochrany zeleně na což navazuje část o potřebě kompenzačních výsadeb za dřeviny odstraněné.

 

Komu je kurz určen:

Kurz je určen primárně úředníkům územních samosprávných celků – krajů a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je problematika státní správy lesů a myslivosti, důležité informace si v něm ale najdou i zástupci rybářských a mysliveckých svazů a institucí.

Doporučená literatura:

Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a její změna vyhl. 86/2019 Sb.

Gremlica T., Vrabec V., Cílek V., Zavadil V., Lepšová A., Volf O. 2013: Industriální krajina a její přirozená obnova. Právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou. Novela Bohemica, Praha, 110 str.

Velebil J., Bulíř P. ml., Vrabec V., Andreas M., Businský R., Tábor I. 2016: Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, 39 str.

Vrabec V. & Andreas M. 2015: Rekonstrukce parkové krajiny versus ochrana fauny – metodické postupy a hledání kompromisu. Sborník muzea Karlovarského kraje, 23: 329-353.

Dykyjová D. et al. 1989: Metody studia ekosystémů. Academia, Praha, 692 str.

Lektoři:

doc. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
soudní znalec v oboru ochrana přírody, autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., vysokoškolský pedagog

Mgr. Vladimír VrabecMgr. Vladimír Vrabec,Ph.D. je držitelem autorizace pro biologická hodnocení, soudním znalcem v ochraně přírody a zároveň VŠ pedagogem. Podílel se na zpracování certifikované metodiky „Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění“, dlouhodobě publikuje o významu krajinných aspektů z hlediska ochrany přírody a podpoře uchování biodiverzity. V rámci kompenzačních opatření při hodnocení vlivů navrhuje též náhradní výsadby a údržbu odumírajících dřevin kvůli udržení populací xylobiontních druhů bezobratlých, zároveň dlouhodobě působí mimo jiné v teritoriu rekultivačních výsadeb Severočeských dolů. Poradenstvím v ekologické oblasti a zpracováním biologických průzkumů se zabývá od roku 1995, má tedy praxi přes čtvrt století.

Magisterské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální biologie a ekologie

Doktorandské studium, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, ekologie a ochrana prostředí, aplikovaná a krajinná ekologie, státní doktorandská zkouška

 

 

RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
vysokoškolský pedagog

RNDr. Milan Skalický 1Dr. Milan Skalický je RNDr. Milan Skalický 2pedagogem České zemědělské univerzity se specializací na botaniku. V rámci výuky probírá ekologii rostlinných druhů, jejich nároky na prostředí a podmínky pěstování. Podílí se na několika výzkumných projektech, které řeší městské ozelenění a hodnotí stav rekultivačních výsadeb z hlediska výskytu rostlin. Má dlouhodobou zkušenost s terénní prací a rozsáhlé determinační znalosti v určování dřevin.