Kurz: Právní úprava a přestupky v druhové ochraně podle zákonů č. 114/1992 Sb. a č. 100/2004 Sb. ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-249/2024

Cílová skupina:

úředníci územních samosprávných celků – obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., a č. 100/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů záchranné stanice živočichů

Obsah kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je podrobné seznámení cílové skupiny s problematikou kontrol dodržování aktuální druhové ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a s problematikou navazujících správních řízení v této oblasti. Vzdělávací program představí základní charakteristiku druhové ochrany v České republice a poskytne metodiku pro její ochranu z pozice pracovníků orgánů ochrany přírody (obecních úřadů obcí s rozšířenou působností). Posluchači budou seznámeni s problematikou zájmového chovu živočichů z pohledu zákona o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (zákon č. 100/2004 Sb.) a další příslušné legislativy EU.

Po absolvování vzdělávacího programu se jeho účastník bude dobře orientovat v celé šíři problematiky druhové ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., bude znát základní aspekty kontrol této části ochrany přírody, návaznost na zákon č. 100/2004 Sb. a bude znát postupy navazující na kontrolní zjištění. Zaměstnancům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se díky vzdělávacímu programu zvýší znalosti v oblasti kontrolní činnosti dodržování druhové ochrany, která byla dosud v praxi prováděna téměř výhradně Českou inspekcí životního prostředí.

  • ÚVOD DO PROBLEMATIKY DRUHOVÉ OCHRANY V ČESKÉ REPUBLICE
  • OBECNÁ OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 Sb.
  • ZVLÁŠTNÍ DRUHOVÁ OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 Sb. VE VOLNÉ KRAJINĚ
  • ZVLÁŠTNÍ DRUHOVÁ OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 Sb. V CHOVATELSKÝCH A PĚSTITELSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
  • ÚPRAVA DRŽENÍ JEDINCŮ DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ
  • PROKÁZÁNÍ PŮVODU DRŽENÝCH EXEMPLÁŘŮ
  • SANKČNÍ NÁSTROJE DRUHOVÉ OCHRANY
  • ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁJMOVÉHO CHOVU ŽIVOČICHŮ Z POHLEDU ZÁKONA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU S OHROŽENÝMI DRUHY (ZÁKON Č. 100/2004 Sb.) A DALŠÍ PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY EU

 

Termíny kurzu:

4.6.2024

Termíny přednášek kurzu:

4.6.2024
09:00 - 14:30 h

ONLINE, MS TEAMS

Místo konání: ONLINE

Cena bez DPH: 1 990.00 Kč

Cena s DPH: 2 407.90 Kč

přihláška online kurz

Lektor: Ing. Jana Štěpánková
ředitelka oblastního inspektorátu Hradec Králové, Česká inspekce životního prostředí

Lektorka působila na České inspekci životního prostředí od roku 2000 jako inspektorka oddělení ochrany přírody oblastního inspektorátu Hradec Králové. Od roku 2015 zastávala pozici vedoucí oddělení ochrany
přírody. Ředitelkou oblastního inspektorátu Hradec Králové byla jmenována v listopadu 2023.

Jana Štěpánková absolvovala vysokoškolské studium na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy absolvovala v roce 2017 program celoživotního vzdělávání „Aktuální trendy v ochraně přírody“.

Lektor: Ing. Silvie Ucová
Oddělení mezinárodní spolupráce, vědecký orgán CITES, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Lektorka působí již 15 let jako odborný rada v samostatném odboru vnějších vztahů a v oddělení mezinárodní spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Zde má na starosti přípravu a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku ochrany přírody a krajiny.
Lektorka je absolventkou Českou zemědělskou univerzity ve studijním oboru Živočišná produkce a před nástupem na současnou pozici absolvovala dlouhodobou stáž v oddělení ochrany zvířat Ministerstva zemědělství ČR.


Lektor: Ing. Renata Masopustová, Ph. D.
Česká zemědělská univerzita, Praha

Lektorka nastoupila hned po maturitě na střední škole do ZOO Praha, kde působila téměř 25 let jako chovatelka na veterinárním oddělení zahrady. Tady se starala o všechny druhy zvířat, které přicházely do ZOO nebo potřebovaly zvláštní péči. Během působení v ZOO zahájila studium na  České zemědělské univerzitě v Praze, kde později nastoupila na katedru genetiky a obecné zootechniky. Zde po absolutoriu vysoké školy založila a vyučovala předměty Chov exotických savců a Mezinárodní záchranné programy pro bakalářské i magisterské studium. Lektorka je autorkou řady publikací, mj. skript Chov exotických savců I. a II. V soukromém životě je aktivní chovatelkou.

Státní doktorskou zkoušku složila z taxonomie, zoologie a chovu savců.