hodnocení účastníků

Kurz: Přestupkové řízení v praxi

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-593/2015.

Obsah kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s vedením přestupkového řízení, od okamžiku přijetí oznámení o přestupku, posouzení podmínek vedení řízení a subsumpce věci pod správnou skutkovou podstatu přestupku a volbu dalšího postupu, přes postup před zahájením řízení (postoupení, předání, odložení, podání vysvětlení), dále vedení zkrácených řízení (příkaz na místě a příkazní řízení), nezkráceného řízení s ústním jednání dle typu zahájení (z moci úřední, se souhlasem), provádění dokazování a procesních úkonů se zřetelem na dodržení procesních práv účastníků řízení a zajištění průběhu řízení, až po vydání rozhodnutí v jednotlivých případech (zastavení, rozhodnutí o vině, narovnání), náležitosti rozhodnutí formální i obsahové, včetně odvolacího řízení až po přezkumné řízení a jeho zvláštnosti, nové rozhodnutí, obnovu řízení a soudní přezkum ve správním soudnictví.

Pokud se chcete se dozvědět novinky, které přináší nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a současně si chcete přidat jeden z povinných "školicích" dní do svého vzdělávacího plánu, přijďte si poslechnout vrchního ministerského radu Ministerstva vnitra ČR, Mgr. Jana Potměšila, na akreditovaný kurz Přestupkové řízení v praxi. Lektor Vám na těchto kurzech vysvětlí nejen základní právní normy, ale hlavně se zaměří na oblasti, které přináší nová úprava přestupkového práva, účinná od 1.7.2017. V závěrečné diskuzi samozřejmě dostanete také prostor pro řešení Vašich problémů.

 

Komu je kurz určen:

Úředníkům územních samosprávných celků – obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, v jejichž kompetenci je daná problematika. zaměstnancům Policie České republiky, Ministerstva financí ČR, Veterinární správy ČR a dalších institucí, které přímo či nepřímo řeší problematiku správního trestání v teoretické či praktické rovině.

Mgr. Denisa Kopková,
vedoucí oddělení správních agend a zástupce ředitele právního odboru Ministerstva zdravotnictví ČR.

Denisa Kopková

Od června 2006 až dosud pracuje na Ministerstvu zdravotnictví ČR, odboru právním, v současné době jako vedoucí oddělení správních agend a zástupce ředitele právního odboru. Od února 2011 předsedá rozkladové komisi ministra zdravotnictví. Do oboru její služby spadá odpovědnost za zpracovávání právních stanovisek pro odbornou i laickou veřejnost, stanovisek pro věcné útvary ministerstva, jiné orgány veřejné správy, odpovědnost za činnost rozkladové komise ministra zdravotnictví včetně veškerého administrativního chodu komise a přípravy návrhů rozhodnutí ministra zdravotnictví, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských úřadů podle zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, rozhodování podle zákona č. 106/1999 Sb., je-li povinným subjektem přímo řízená organizace ministerstva, spolupráce při vyřizování žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb. k ministerstvu, zastupování Ministerstva zdravotnictví v řízeních před správními a civilními soudy včetně vyřizování nároků fyzických a právnických osob podle zákona č. 82/1998 Sb., součinnost s orgány činnými v trestním řízení včetně podávání trestních oznámení a vedení jejich evidence, účast na jednáních s jinými orgány veřejné správy, které se kompetenčně týkají rezortu zdravotnictví, spolupráce s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva, spolupráce s ostatními útvary ministerstva na procesních úkonech podle správního řádu včetně provádění revizí návrhu rozhodnutí, výkladová stanoviska ke správnímu řádu, podílení se na kontrolách výkonu přenesené působnosti krajskými úřady, participace na metodickém vedení krajských úřadů (zejména v otázkách výkladu zdravotnických právních předpisů, správní trestání, výkon kontroly), posuzování stížnostní agendy a mnoho dalšího.

DALŠÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
lektorka Institutu pro veřejnou správu
tajemnice rozkladové komise (od 25. 1. 2007)
předsedkyně rozkladové komise (od 16. 2. 2011)
členka Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
členka Kolegia expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Odborná a publikační činnost:
- pravidelné přednášky v Institutu pro veřejnou správu – právo zdravotních služeb, výkon kontroly podle kontrolního řádu, správní trestání

DALŠÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
lektorka Institutu pro veřejnou správu
tajemnice rozkladové komise (od 25. 1. 2007)
předsedkyně rozkladové komise (od 16. 2. 2011)
členka Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
členka Kolegia expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Odborná a publikační činnost:
- pravidelné přednášky v Institutu pro veřejnou správu – právo zdravotních služeb, výkon kontroly podle kontrolního řádu, správní trestání