O společnosti

Agentura MOJEKVALIFIKACE se specializuje na vzdělávání úředníků podle zákona 312/2002 Sb. o úřednících. Jde zejména o kurzy tzv. průběžného vzdělávání úředníků podle §20.

V portfoliu agentury MOJEKVALIFIKACE, ale najdete kurzy určené nejen zaměstnancům veřejné a státní správy, ale i subjektům, které s nimi spolupracují - ať už jsou to zájmová sdružení, veřejně prospěšné či jiné organizace. Zaměřujeme se zejména na novely zákonů nebo na témata, která jsou v daném okamžiku velmi aktuální a vyžadují, aby pracovníci, v jejichž kompetenci dané oblasti jsou, měli přístup k nejaktuálnějším informacím z oboru.

Instituce byla akreditována Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/I-19/2015

Naším základním mottem je vysoká profesionalita, jednoduchost a těsné sepětí s praxí. Kurzy tedy vždy vedou lektoři, kteří maj s danou problematikou nejen teoretické, ale zejména rozsáhlé praktické zkušenosti.Na všech seminářích tak mohou velmi erudovaně reagovat na konkrétní dotazy uchazečů, kterým je poskytován velký prostor často nad rámec plánovaných vyučovacích hodin.

Zvláštní sekci agentury tvoří profesní chovatelské kurzy a kurzy určené prodejcům vyhrazených léčivých přípravků, jejichž podrobný popis najdete zde.