hodnocení účastníků

Kurz: Zakládání a péče o trvalé travní plochy a půdopokryvnou zeleň ve městech a obcích ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-835/2022.

Cíl kurzu:

Seznámení odpovědných pracovníků s praktickým výběrem vhodné péče o trvalé travní plochy vč. květnatých trávníků a navrhováním vhodných trvalkových výsadeb podle místních podmínek, předpokládaného zatížení a finanční náročnosti péče. Výběr vhodných osevních směsí (pravidelně sečené vs. přírodě blízké) a trvalkových záhonů, způsoby jejich údržby a péče o ně. Zvyšování odolnosti vegetačních prvků ve městech a obcích k měnícímu se klimatu s ohledem na jejich význam z hlediska ostatní bioty (opylovači apod.). Rozhodování o vhodnosti trvalých travních ploch na základě analýzy prostředí a finanční náročnosti.

Obsah kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s uskutečňováním realizace trávníků (pravidelně sečených vs. květnatých) a záhonů trvalek v různém prostředí z hlediska umístění a nároků v městském či obecním prostředí (vč. limitace vandalismem).

Jsou podrobně probírány možné vlivy prostředí na výsadby, metody posuzování prostředí z hlediska vhodnosti výsadeb TTP a způsob ovlivnění výběru travních směsí a druhů trvalek použitých k ozelenění (vč. estetického hlediska). Významně je akcentována praktická ukázka typů TTP, zahrnuty jsou též odlišnosti v travních směsích (vč. květnatých) i jejich případná odolnost k faktorům prostředí. Během kurzu se též rozebírají praktická pozitivní i negativní hlediska trvalek užívaných k výsadbám, jejich odlišení a určování a základním nároky na prostředí, které je nutné znát, máme-li správně zvolit, kterou dřevinu vysadit.

Vysvětleny jsou též základní postupy péče o TTP a trvalkové záhony vč. jejich neobvyklého umístění na střechách veřejných budov (bazény, sportovní haly...) splývající s okolním terénem. Stručně je upozorněno na standardy související s výsevem TTP a výsadbou a přípravou trvalkových záhonů.

Závěrečná část kurzu se zabývá praktickými aplikacemi: důležitost spolupráce mezi státní správou a krajinářským architektem; participace občanů při přeměně veřejného prostoru; úskalí při realizaci přeměny veřejné zeleně; ukázky z realizací.

 

Lektoři:


Ing. Lenka Vyhnálková

autorizovaná krajinářská architektka a zakladatelka ateliéru Living in green

Mgr. Vladimír VrabecIng. Lenka Vyhnálková je autorizovanou krajinářskou architektkou a zakladatelkou ateliéru Living in green, který vede 15 let. Má rozsáhlé znalosti při řešení problematiky městské zeleně vč. zeleně v extravilánu s důrazem na dotační projekty pro města a obce. Je poutavou odbornou lektorkou a diskutuje s občany při veřejných slyšeních v rámci řešení problematiky městské zeleně. Zároveň je předsedkyní státních závěrečných zkoušek na univerzitách.

 

  

 

 

Ing. Jitka Skalická, Ph.D.
vysokoškolská pedagožka, odbornice na problematiku TTP

Mgr. Vladimír VrabecIng. Jitka Skalická, Ph.D. je zkušenou odbornicí na problematiku trvalých travních porostů vč. praktického přesahu z vlastních realizací a zároveň je VŠ pedagogem. Dlouhodobě publikuje o fenoménech květnatých TTP, přírodě blízkých či antropogenně ovlivněných TTP i v mezinárodních vědeckých časopisech. Má též zkušenosti s přetěžováním či znehodnocením TTP vlivem nevhodného managementu vč. pastvy. Reviduje botanické složení osevních směsí při realizacích v rámci programů OPŽP. Trávníkářstvím se intenzivně zabývá od roku 2006, má tedy praxi přes 15 let.

 

RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
vysokoškolský pedagog

RNDr. Milan Skalický 1RNDr. Milan Skalický, Ph.D. je pedagogem České zemědělské univerzity se specializací na botaniku. V rámci výuky probírá ekologii rostlinných druhů, jejich nároky na prostředí a podmínky pěstování. Podílí se na několika výzkumných projektech, které řeší městské ozelenění a hodnotí stav rekultivačních výsadeb z hlediska výskytu rostlin. Má dlouhodobou zkušenost s terénní prací vč. realizací výsadeb a rozsáhlé determinační znalosti v určování dřevin, keřů, bylin a travin.