hodnocení účastníků

Kurz: Ochrana ovzduší ve městech a obcích

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-294/2016.

Obsah kurzu:

Kurz vymezuje působnost a oblasti zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Velký důraz je kladen na vedení řízení při porušení legislativy v oblasti ochrany ovzduší při obtěžování obyvatel emisní a imisní zátěží. Vysvětluje pravomoci obce s rozšířenou působností a obecních úřadů obcí, vlastní revize spalovacích zdrojů, problematiku emisních parametrů spalovacích zdrojů. Dále řeší přestupky fyzických osob v oblasti ochrany ovzduší, správní delikty subjektů v oblasti ochrany ovzduší, povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší, vedení správních deliktů a přestupkových řízení a povinnosti osob. Lektorka uvádí konkrétní příklady řešení kontroly spalinových cest a zabývá se řešením podnětů na vypouštění emisí a imisí a obtěžování kouřem jiného vlastníka pozemku ze strany občanů.

  • Úvod do problematiky ochrany ovzduší

  • Vedení řízení při porušení legislativy v oblasti ochrany ovzduší

  • Občanské spory s oblasti ochrany ovzduší

  • Management úřadů v oblasti ochrany ovzduší

  • Spolupráce v oblasti ochrany ovzduší

Komu je kurz určen:

Úředníkům územních samosprávných celků – obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, v jejichž kompetenci je daná problematika a zaměstnancům dalších institucí, které přímo či nepřímo řeší problematiku vlivu znečišťovatelů životního prostřesí v teoretické či praktické rovině.

 

Lektor: Ing Jitka Doležalová

Lektorka působí šest let jako vedoucí oddělení ochrany ovzduší Krajského úřadu Středočeského kraje. V její gesci je zejména komunikace s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší, povolování vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší, vyřizování petic, stížnosti, podnětů a oznámení v rozsahu působností ochrany ovzduší.

Dále realizace dozoru na úseku ochrany ovzduší ve své územní působností - metodická a koordinační činnost při výkonu státní správy na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, vyjadřování se k návrhům zákonů, vyhlášek, nařízení a směrnic v rámci meziresortního připomínkového řízení, výkon funkce odvolacího orgánu proti rozhodnutí o přestupku a správního deliktu (porušení ustanovení § 23 a § 25 zákona o ochraně ovzduší) vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, poskytování metodické pomocí obecním úřadům pří zpracování místních regulačních řádů.

Vyměřování poplatků za znečišťování ovzduší prostřednictvím programu ISPOP a ovzduší SQL u vyjmenovaných zdrojů znečišťováni ovzduší a zpracování materiálů týkající se ochrany ovzduší jako podkladů pro koncepční materiály a materiály pro potřeby samostatné působností kraje.

Lektorka je absolventkou fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, kde absolvovala obor Regionální environmentální správa - program Krajinné inženýrství. Dříve působila jako odborný referent ochrany ovzduší Krajského úřadu Středočeského kraje a jako odborný referent ochrany ovzduší a nakládání s odpady MěÚ Kutná Hora.