hodnocení účastníků

Kurz: Dotace pro lesní hospodářství a myslivost ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-674/2021.

Začátkem roku 2022 nastala řada změn v pravidlech poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, a nově byl zaveden i program adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu, který nahradil dosavadní kůrovcový příspěvek.

Kurz, který je primárně akreditován pro úředníky samosprávních celků, přinese ucelené informace o všech lesnických a mysliveckých dotacích, zaměří se ale především na finanční příspěvky poskytované podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu.


Prakticky jsou v semináři představeny i lesnické dotace poskytované z evropských zdrojů v rámci Společné zemědělské politiky 2023-2027. Seminář tak účastníkům poskytne ucelený přehled o všech možnostech, kterými stát ekonomicky pomáhá vlastníkům lesů s odstraňováním škod po kůrovcové kalamitě.

Obsah kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je podrobné seznámení cílové skupiny s problematikou dotací poskytovaných v lesním hospodářství a v myslivosti. Vzdělávací program poskytne cílové skupině informace o aktuálním přehledu dotačních programů orientovaných na hospodaření v lese a provoz myslivosti a podrobné informace ke všem programům, s důrazem na nové dotační tituly reagující na klimatickou změnu. Kurz představuje rovněž rámec nových operačních programů pro období 2023-2027 v gesci Ministerstva zemědělství (Program rozvoje venkova) a Ministerstva životního prostředí (Operační program Životní prostředí). Kromě vlastních podmínek jednotlivých dotačních titulů se vzdělávací program orientuje i na procesní aspekty (termíny pro podávání žádostí, postup poskytovatele při administraci žádostí) a na seznámení s uživatelským prostředím elektronických nástrojů Ministerstva zemědělství pro sestavování žádostí (primárně modul pro žadatele).

• ÚVOD DO PROBLEMATIKY DOTACÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI
Účastníci vzdělávacího programu budou seznámeni s přehledem poskytovatelů těchto dotací, příslušných právních předpisů a základními skupinami podpor lesního hospodářství a myslivosti, včetně jejich objemu v posledních letech.

• NÁHRADY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LESŮ PODLE LESNÍHO ZÁKONA
Náplní předmětu bude výčet náhrad poskytovaných podle lesního zákona a bližší představení náhrad, které jsou vlastníky lesů využívány nejčastěji (zpracování lesních hospodářských osnov, služby odborného lesního hospodáře placeného státem). Účastníkům bude stručně představen mapový portál lesních hospodářských osnov, na který bude odkazováno i v dalších částech vzdělávacího programu. Následně budou účastníkům přiblíženy služby zdarma poskytované vlastníkům lesů s tím, že podrobnější informace budou poskytnuty k možnostem bezplatného poradenství.

• FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
Účastníci vzdělávacího programu budou podrobněji seznámeni s § 46 zákona č. 289/1995 Sb. a s ním věcně souvisejícím nařízením vlády č. 30/2014 Sb. Přehledným způsobem budou prezentovány podrobnosti k jednotlivým druhům příspěvků, ať už se jedná o podmínky poskytnutí jednotlivých druhů příspěvků nebo o jejich sazbu. Bude vysvětlen proces poskytování příspěvků (úkony před zahájením prací a úkony po ukončení prací). Proběhne ukázka, jak vyhledat a využívat zdroje informací o příspěvcích na hospodaření v lesích, primárně na webových stránkách MZe. Závěrem budou zmíněny příspěvky na hospodaření v lesích poskytované dalšími poskytovateli (kraje, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany).

• FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
Cílem je poskytnutí praktických podrobností k § 62 zákona č. 449/2001 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 30/2014 Sb. Pozornost bude věnována především příspěvkům poskytovaným uživatelům honiteb, s důrazem na příspěvky zavedené až v posledních letech (zástřelné apod.) Následně budou stručně popsány příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců.

• MODUL PRO ŽADATELE
Na informace o příspěvcích na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti naváže představení aplikace, ve které se vyhotovují žádosti o tyto příspěvky. Před podrobnou ukázkou práce s formuláři jednotlivých programů budou účastníkům vzdělávacího kurzu poskytnuty informace o zřizování a správě uživatelských účtů, zásadách práce s aplikací a s možnostmi jejího efektivnějšího využívání.

• PODPORY REAGUJÍCÍ NA KŮROVCOVOU KALAMITU A KLIMATICKOU ZMĚNU
Účastníci kurzu obdrží informace k příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu, kterou MZe připravilo pro období od roku 2022 do roku 2026, jako předstupeň platby za ekosystémové funkce lesa. Program se od dosavadních podpor odlišuje způsobem sestavení žádosti a určení sazby podpory, kterým bude věnována potřebná část časové dotace předmětu.

• SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 2023-2027
Účastníci vzdělávacího programu obdrží podrobné informace k lesnickým intervencím Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Tato část semináře je zaměřena především na nově zaváděné intervence (např. podpora habitatových stromů).

• PROGRAMY PODPŮRNÉHO A GARANČNÍHO ROLNICKÉHO A LESNICKÉHO FONDU
Na příkladu programů PGRLF bude účastníkům osvětlena problematika tzv. finančních nástrojů, jejichž jednotlivé druhy pak budou prezentovány prostřednictvím jednotlivých programů PGRLF. S tématem souvisí poskytování podpory v režimu de minimis, která bude účastníkům podrobněji vysvětlena pro odvětví lesního hospodářství. V předmětu budou zmíněny rovněž podpory poskytované lesním školkám – na příkladech programů PGRLF lze snadno ilustrovat, jak se lesní školkařská činnost pohybuje na rozhraní zemědělství a lesnictví. Závěrem bude popsán speciální program, pomocí něhož jsou subjektům podnikajícím v lesním hospodářství podle potřeby poskytovány zvýhodněné investiční úvěry.

• OSTATNÍ ZDROJE PODPORY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Na závěr vzdělávacího programu budou účastníkům představeny i ostatní zdroje podpory lesního hospodářství, přičemž se jedná primárně o programy Ministerstva životního prostředí (na lesní hospodářství MŽP orientuje své dotační tituly Program péče o krajinu a Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny). Naváže soubor informací o podporách poskytovaných Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, a to zejména v podobě Operačního programu Životní prostředí. Ze specializovaných programů budou zmíněny i dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin, poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Pro úplnost budou prezentovány i informace o možnosti čerpání vratky části spotřební daně zaplacené v ceně nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

 

Komu je kurz určen:

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků – krajů a obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je problematika státní správy lesů a myslivosti, majitelům a správcům lesa a odborným lesním hodpodářům.

Doporučená literatura:

DROBNIK, Jaroslav; DVORAK, Petr: Lesní zákon : komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2010.
PETR, Bohuslav: Zákon o myslivosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Příručka pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství (eagri.cz/prispevky.lesy)

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti (eagri. cz/prispevky. myslivost)

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (eagri. cz/prispevky-kurovec) Představujeme modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky (https://www. silvarium. cz/sklad/2104 priloha.pdf)

 

Ing. Tomáš Smejkal
ministerský rada
Ministerstvo zemědělství ČR

Lektor je od roku 2014 zaměstnancem Ministerstva zemědělství ČR, kde v rámci Sekce lesního hospodářství působí v oddělení ekonomických nástrojů lesního hospodářství. Ve své pracovní činnosti se věnuje především kontrole poskytnutých dotací, přípravě legislativy pro dotační programy, rozvoji informačních systémů pro poskytování dotace a v některých programech i vlastnímu řízení o poskytnutí dotací.

Má zkušenosti s prezentováním problematiky lesnických a mysliveckých dotací různě zaměřenému publiku – drobným vlastníkům lesů i dotačním specialistům lesních podniků. Z provozu dotační infolinky zná nejčastější problémy žadatelů a způsoby jejich řešení.

Lektor vystudoval Provozně ekonomickou fakultu a následně Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, absolvoval rovněž postgraduální čtyřsemestrální specializační kurz „Oceňování lesa a znalecké minimum“.