hodnocení účastníků

Kurz: Sociální zabezpečení v praxi II.

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-296/2016.

Obsah kurzu:

Kurz popisuje jednotlivé druhy dávek a služeb sociálního zabezpečení v rámci nepojistných systémů a podmínky pro jejich přiznávání. Lektor zde systém státní sociální podpory, sociálních služeb, příspěvku na péči, příspěvků na zvláštní pomůcky pro osoby zrakově, tělesně a sluchově postižené, průkazů TP, ZTP a ZTP/P pro zdravotně postižené osoby, dávek pomoci v hmotné nouzi, životního minima a minimální mzdy. Obsah je koncipován tak, aby zaměstnanci sociálních odborů obecních úřadů, pracovníci sociálních ústavů a zástupci sdružení, spolků a charitativních organizací uměli poradit svým klientům, na jaké dávky mají nárok a kde o ně žádat.

Výklad podmínek pro nárok na dávky a služby nepojistných systémů:

v rámci státní sociální podpory – nezaopatřené dítě, příspěvek na bydlení, porodné, přídavek na dítě, pohřebné, rodičovský příspěvek; sociální služby – podmínky pro stanovení stupňů závislosti, příspěvek na péči, sociální šetření, pečovatelská služba; průkazy pro zdravotně postižené osoby – průkazy TP, ZTP a ZTP/P a podmínky pro jejich přiznání; příspěvky na pomůcky pro osoby zrakově, tělesně a sluchově postižené; pomoc v hmotné nouzi – podmínky pro přiznání statusu osoby v hmotné nouzi, opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) a přehled jednorázových dávek pomoci v hmotné nouzi

Komu je kurz určen:

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků – krajů, měst a obcí s rozšířenou působností, kteří potřebují svým klientům poradit s nároky na sociální dávky, pracovníkům sociálních ústavů a zástupcům sdružení, spolků a charitativních organizací, které jsou zaměřey na sociální pomoc potřebným.

Lektorka: PhDr. Anna ARNOLDOVÁAnna Arnoldova

Lektorka je v současné době vedoucí oddělení vzdělávání v rámci Lékařské posudkové služby, České správy sociálního zabezpečení ČR a současně je členkou odborné společnosti posudkového lékařství při ČLS JEP a členkou redakční rady časopisu Revizní a posudkové lékařství ČSL JEP. Dříve působila na odboru lékařské posudkové služby MPSV ČR, dále jako lektorka na katedře posudkového lékařství IPVZ, přednášela pro pracovníky ústavu sociální péče v rámci Technické univerzity v Liberci, pro FTN Praha 4 v Krči či na Husitské teologické fakultě univerzity Karlovy v Praze 4. V současné době spolupracuje s Husitskou teologickou fakultou UK Praha, Vysokou školou zdravotníctva a sociálne práce Sv. Alžběty, 1. Lékařskou fakultou UK, Institutem  postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze či s Českým sdružením obětí dopravních nehod.

_______________________________________________________________________________________________

Publikační činnost z posledních let

Odborné publikace

  1. Arnoldová, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 1. část. Praha: Karolinum UK. 3. reedice. 2007, 612 s. ISBN 978-80-246-1393-2.
  2. ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 2. část – sociální péče. Praha: Karolinum UK. Reedice. 2004. ISBN 80-246-0875-8.
  3. ARNOLDOVÁ, A. Slovník sociálního zabezpečení. Praha: Galen, 2002. 461 s. ISBN 80-7262-175-0.
  4. ARNOLDOVÁ, A. Příspěvek na péči a jeho význam v sociálních službách. In: Kontexty sociální a charitativní práce. Sborník katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty UK. Praha: L. Marek. 2008, s. 179-196. ISBN 978-80-87127-07-0.
  5. ARNOLDOVÁ, A. Sociální zabezpečení I. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2012. 352 s. ISBN 978.80-247-3724-9.
  6. ARNOLDOVÁ, Anna, BOHÁČ, Jan a kol. Výukové materiály pro specializační kurzy v posudkovém lékařství. Praha: IPVZ. 2014, 202 s.
  7. ARNOLDOVÁ A. Sociální péče I. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2015. ISBN 978-80-247-5147-4.
  8. ARNOLDOVÁ, A. a kol. ABC Postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Praha: České sdružení obětí dopravních nehod. 2016.
  9. ARNOLDOVÁ A. Sociální péče II. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2016. V tisku.

                                  

Odborné články

1. ARNOLDOVÁ, A. LPS a její funkce v systému sociálního zabezpečení v České republice – 2. část. Národní pojištění. 44, 2013, 5, s. 24-27. ISSN 0323-2395.

2. ARNOLDOVÁ, A. LPS a její funkce v systému sociálního zabezpečení v České republice – 3. část. Národní pojištění. 44, 2013, 6, s. 23-27. ISSN 0323-2395.

3. ARNOLDOVÁ, A. Praque ONCO 2013. Revizní a posudkové lékařství. 16, 2013, 2, s. 78. ISSN 1214-3170.

4. ARNOLDOVÁ, A. Zásady celoživotního vzdělávání lékařů. Komentovaná legislativa pro stomatologa. Praha: Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o. 2013, s. 1-41 G1. ISSN 1805-5125.

5. ARNOLDOVÁ, A. Přehled dávek a služeb sociálního zabezpečení. Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. 2013, s. 1-20 B5.

6. ARNOLDOVÁ, A. Lékařská posudková služba a její funkce v systému sociálního zabezpečení. Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. 2013, s. 1.49 G5.  

7. ARNOLDOVÁ, A. Zásady celoživotního vzdělávání lékařů. Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Praha: Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o. 2013, s. 1-40 A4.

8. ARNOLDOVÁ, A. Regresní náhrada v nemocenském pojištění. Komentovaná legislativa pro ambulantní specialisty. Praha: Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o. 2013, s. 1-6 A3.

9. ARNOLDOVÁ, A. Vzdělávání zdravotních sester a zdravotních asistentů. Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Praha: Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o. 2013, s. 1-97 A7.

10. ARNOLDOVÁ, A. Zdravotní péče poskytovaná cizincům. Komentovaná legislativa pro ambulantního specialistu. Praha: Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o. 2013, s. 1-64 G6. ISSN 1805-5125.

11. ARNOLDOVÁ, A. Dispenzární péče ve stomatologii. Komentovaná legislativa pro stomatologa. Praha: Nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o. 2013, s. 1-30, G6. ISSN 1805-5125.

12. ARNOLDOVÁ A. Důchodové pojištění – B6. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Srpen 2014, s. 1 – 66. 9. Aktualizace.

13. ARNOLDOVÁ A. Osoba zdravotně znevýhodněná se opět vrací – G6. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Srpen 2014, s. 1 – 25. 9. Aktualizace.

14. ARNOLDOVÁ A. Nemocenské pojištění – A1. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Komplexní posudková problematika v ordinaci praktického lékaře. Prosinec 2014, s. 1-72. 16. Aktualizace.

15. ARNOLDOVÁ A. Jaké změny v sociálním zabezpečení se chystají od roku 2015? Revizní a posudkové lékařství. 17, 2014, 4, s. 99-106. ISSN 1214-3170.

16. ARNOLDOVÁ A. Změny platné od roku 2015 – B7. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Komentovaná legislativa pro praktického lékaře. Březen 2015, s. 1 – 39.

17. ARNOLDOVÁ A. Vzdělávání zdravotně postiženým dětí a studentů. Revizní a posudkové lékařství. 18, 2015, 3-4, s. 85-95. ISSN 1214-3170.