hodnocení účastníků

Kurz: Zákon o myslivosti a změny vyplývající z jeho novelizace ONLINE

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-535/2021.

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je seznámit cílovou skupinu s problematikou zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti - s jeho základním účelem a pojmy, které zákon upravuje. Primárním cílem je informovat cílovou skupinu o změnách, které nastaly v důsledku novelizace zákona o myslivosti. Cílem dále je osvětlit účel a praktické dopady změn, které přináší novela zákona o myslivosti. V rámci kurzu budou jeho účastníci seznámeni s problematikou chovu a zušlechťování zvěře, ochranou myslivosti a zlepšováním životních podmínek zvěře. Dále budou frekventanti obeznámeni s tvorbou honiteb, využitím honiteb, jejich změnami a důvody jejich zániku. Účastníci budou dále seznámeni s problematikou mysliveckého hospodaření a lovu zvěře. Dále budou frekventanti obeznámeni s problematikou škod způsobených při užívání honitby, zvěří a na zvěři. Řešena bude rovněž působnost orgánů státní správy ve vztahu k vlastní novele zákona o myslivosti. Cílem semináře je dále seznámit jeho účastníky s přestupky vyplývajícími se zákona a s postihy, které za přestupky a správní delikty hrozí. Veškerá výše uvedená témata budou řešena zejména s ohledem na změny nastalé v důsledku novelizace zákona o myslivosti. Cílem semináře je, aby se kompetentní pracovníci po jeho absolvování zvládli kompletně orientovat ve změnách v zákoně o myslivosti a následně byly schopni tyto změny aplikovat v praxi.

Komu je kurz určen:

Úředníkům územních samosprávných celků – obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, v jejichž kompetenci je daná problematika. majitelům a uživatelům honebních pozemků, členům mysliveckých sdružení a dalších institucí, které přímo či nepřímo řeší problematiku vyplývající ze zákona o myslivosti v teoretické či praktické rovině.