hodnocení účastníků

Kurz: Kompenzační opatření pro omezení vlivu na zvláště chráněné složky

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-43/2022

Obsah kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s různými typy opatření, která jsou navrhována investory a autorizovanými osobami k vyloučení či omezení vlivu zamýšlených zásahů uskutečňovaných v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona. Jsou podrobně probírány postupy výběru a návrhu vhodných opatření. Rozebrán je potřebný rozsah takových opatření nebo omezení záměrů investora z hlediska míry jejich prospěšnosti a funkčnosti s přihlédnutím k parametru uměřenosti kompenzace či náhrady vůči očekávanému vlivu. V neposlední řadě je řešena možnost kontroly a ověřování funkčnosti realizovaných kompenzací.
Jsou probrány základní postupy plánování takových opatření a časový horizont jejich realizace v návaznosti na zamýšlený či realizovaný záměr. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým typům opatření: obecná, konkrétní, limitní, další vhodná či doporučená z hlediska záměru. Konkrétní příklady jsou uvedeny v případě lokálních bodových či plošných opatření na podporu biodiverzity a udržení cílových druhů organismů a dále na opatření udržující v případě velkoplošných záměrů průchodnost krajiny pro organismy.
Opomenuta není ani problematika kompenzací vlivů záměrů na krajinný ráz v souvislosti s jeho nutným zahrnutím do dokumentů zpracovávaných autorizovanými osobami.
Časový rozvrh:
6 vyučovacích hodin

  • Typy opatření, které je vhodné realizovat v různých případech, plánování takových opatření 
  • Stanovení míry potřeby a uměřeného rozsahu opatření odpovídajících negativnímu vlivu a ověřování (monitoring) jejich funkčnosti
  • Opatření vhodná pro podpora živočichů a jejich vzájemné kombinace
  • Navrhování náhradních výsadeb s ohledem na míra narušení
  • Problematika výsadeb z hlediska USES a uchování krajinného rázu
  • Problematika rozsáhlejších rekultivací, hlavní zásady

Komu je kurz určen:

úředníkům obcí, orgánů ochrany přírody, v jejichž kompetenci je daná problematika

zaměstnancům národních parků a chráněných krajinných oblastí

stavebním firmám a developerům

Doporučená literatura:

Dykyjová D. et al. 1989: Metody studia ekosystémů. Academia, Praha, 692 str.
Gremlica T., Vrabec V., Cílek V., Zavadil V., Lepšová A., Volf O. 2013: Industriální krajina a její přirozená obnova. Právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou. Novela Bohemica, Praha, 110 str.
Hlaváč V. et al. 2021: Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování: metodika AOPK ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 63 str.
Krása T. 2015: Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu: metodika AOPK ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 156 str.
Melichar J. et al. 2019: Metodika pro hodnocení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny. Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova (COŽP UK) ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 75 str.
Mikátová B. & Vlašín M. 1998: Ochrana obojživelníků. EkoCentrum, Brno, 135 str.
MŽP ČR (nedatováno): Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů. Msc dostupný na web MŽP, 22 str.
Velebil J., Bulíř P. ml., Vrabec V., Andreas M., Businský R., Tábor I. 2016: Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, 39 str.
Viktora P., Nová P., Bartonička T. 2008: Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov.
Česká společnost ornitologická a AOPK, Praha, 22 str.
Vojar J. 2007: Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana. Doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců přírody. ČSOP Hasina Louny, Praha, 155 str.
Vrabec V. & Andreas M. 2015: Rekonstrukce parkové krajiny versus ochrana fauny - metodické postupy a hledání kompromisu. Sborník muzea Karlovarského kraje, 23: 329-353.
Štýs S. 2014: Krajina naděje. Vydal Stanislav Srnka, Ústí nad Labem, 240 str.
Zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

 

Lektoři:

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
soudní znalec v oboru ochrana přírody, autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., vysokoškolský pedagog

Mgr. Vladimír VrabecMgr. Vladimír Vrabec,Ph.D. je držitelem autorizace pro biologická hodnocení, soudním znalcem v ochraně přírody a zároveň VŠ pedagogem. Podílel se na zpracování certifikované metodiky „Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění“, dlouhodobě publikuje o významu krajinných aspektů z hlediska ochrany přírody a podpoře uchování biodiverzity. V rámci kompenzačních opatření při hodnocení vlivů navrhuje též náhradní výsadby a údržbu odumírajících dřevin kvůli udržení populací xylobiontních druhů bezobratlých, zároveň dlouhodobě působí mimo jiné v teritoriu rekultivačních výsadeb Severočeských dolů. Poradenstvím v ekologické oblasti a zpracováním biologických průzkumů se zabývá od roku 1995, má tedy praxi přes čtvrt století.

Magisterské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální biologie a ekologie

Doktorandské studium, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, ekologie a ochrana prostředí, aplikovaná a krajinná ekologie, státní doktorandská zkouška

 

 

RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
vysokoškolský pedagog

RNDr. Milan Skalický 1Dr. Milan Skalický je RNDr. Milan Skalický 2pedagogem České zemědělské univerzity se specializací na botaniku. V rámci výuky probírá ekologii rostlinných druhů, jejich nároky na prostředí a podmínky pěstování. Podílí se na několika výzkumných projektech, které řeší městské ozelenění a hodnotí stav rekultivačních výsadeb z hlediska výskytu rostlin. Má dlouhodobou zkušenost s terénní prací a rozsáhlé determinační znalosti v určování dřevin.