hodnocení účastníků

Kurz: Informovaný souhlas a komunikace s pacientem

Kurz, v němž bude právní aspekty prezentovat právník JUDr. Ondřej Dostál  se vedle moderní možnosti komunikace s pacientem bez papírů a omezování zbytečné administrativy zaměří na problematiku poučení a souhlasu pacienta. Dále zde lektor probere nakládání se situacemi nesvéprávných pacientů a dětí, zohlední též aktuální judikaturu a problémy z praxe k rodičům odmítajícím očkování či život zachraňující zákroky (hospitalizace).
Pozornost bude věnována i právům rodičů na pobyt s dítětem v nemocnici a jiných zdravotnických zařízeních a problematiku návštěv.

Vzhledem k připravované legislativě o elektronizaci zdravotnictví se lektor zaměří též na moderní způsoby komunikace s pacientem, vedení bezpapírové dokumentace a využití telemedicínských metod.

Právní předpisy:

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách
 • Zákon 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
 • Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Témata: 

 • Smluvní vztah lékař-pacient podle nového občanského zákoníku
 • Obsah a forma poučení pacienta, informovaný souhlas
 • Práva a povinnosti pacienta podle zákona o zdravotních službách
 • Děti a pacienti s omezenou svéprávností, práva a povinnosti zákonných zástupců
 • Dříve vyslovená přání a jejich závaznost pro lékaře
 • Pojem vnitřního řádu poskytovatele, závaznost povinností pro pacienty a návštěvy
 • Pacienti-samoplátci,
 • Poučení o ceně služeb a povinnost zaplatit cenu péče nehrazené

Lektor: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Vzdělání

Master of Laws (LL.M.) in Health Law, Saint Louis University School of Law, 2005-2006 
Ph.D. v oboru Mezinárodní, evropské a ústavní právo (Veřejné právo I), PF UK, 2003-2005
JUDr. v oboru Trestní právo, PF UK, 2004
Mgr. v oboru Právo a právní věda, PF UK 1997-2003       

Pracovní zkušenosti

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, lektor v oboru zdravotnického práva (od 2004); Univerzita Karlova v Praze, lektor v oboru zdravotnického práva (3.LF UK, PF UK, FHS UK); 2006-2011 vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK

Head of Health&Pharma Practice, PriceWaterhouseCoopers Legal (2016-2018), konzultant PwC Česká republika (od 2016), právník AK JUDr. B. Holubové(2004-2010)

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborný externí poradce v letech 2004 a 2013-14

Lektor a konzultant v oblasti zdravotnického práva, organizace a financování zdravotnictví

Rozsáhlá publikační činnost v českých i zahraničních odborných časopisech

 

Členství v akademických spolcích

World Association for Medical Law

European Association of Health Law

Společnost medicínského práva ČLS JEP (člen výboru)

 

Akademická a profesní ocenění

Ocenění pro bono praxe (PwC Legal 2018) společnosti Economia, oblast sporů mezi pojištěnců a zdravotními pojišťovnami o úhradu modern léčby

Cena Právník roku 2006, udělená Českou advokátní komorou v kategorii Talent roku za práci “Právní odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví“, 2007

Cena Association de Recherche et de Formation en Droit Médical za prezentaci “Direct Supplementary Payments for Services Already Covered By a Public Health Plan” udělená u příležitosti XVI. Světového kongresu medicínského práva, Toulouse 2006

Cena Dr. Paula Janssena v oboru Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci “Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví”, 2005

Ocenění České advokátní komory za publikaci “Pactum de quota litis jako způsob odměny českého advokáta”, 2004

Bolzanova cena rektora UK za diplomovou práci “Lékař, pacient a trestní právo”, 2003