Kurz: Vedení zdravotnické dokumentace

Akreditace udělena Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: AK/PV-495/2019

Kurz je určen úředníkům, kteří kontrolují zdravotnickou dokumentaci na úrovni krajských úřadů s povinnostmi kontrolovaných subjektů (poskytovatelů zdravotních služeb) a důsledky jejich neplnění (správními sankcemi), a to s ohledem na aktuální právní stav a judikaturu správních soudů, aby byli schopni odhalit porušení právních předpisů a odůvodnit je, zvládnout všechny fáze správního řízení, vyvarovat se nejčastějších chyb a adekvátně reagovat na obstrukce účastníků řízení a požadavky nadřízených orgánů. 

Kurz seznamuje účastníky s povinností poskytovatelů zdravotních služeb vést řádně zdravotnickou dokumentaci, zejména jejích náležitostí (formálních, obsahových, technických), uchovávání, integrity a ochrany osobních údajů v ní vedených,  a dále též s povinností poskytovatelů zdravotních služeb umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace pacientům a dalším zákonem stanoveným osobám a naopak neumožnit nahlížet do zdravotnické dokumentace ostatním osobám.

S touto povinností souvisí řešení stížností a podnětů pacientů a dalších oprávněných osob na porušování této povinnosti a práv pacientů (a dalších osob) na ochranu údajů ve zdravotnické dokumentaci shromážděných a na nahlížení do ní.

Krajské úřady jsou povinny tyto stížnosti a podněty řešit, a rovněž preventivně působit v rámci své kontrolní činnosti, a tudíž na podnět či z v důsledku vlastních kontrolních nálezů zahájit přestupkové řízení podle zákona 372/2011 Sb., a řádně je vést (včetně  posouzení podmínek vedení řízení a subsumpce věci pod správnou skutkovou podstatu přestupku a volbu dalšího postupu, přes postup před zahájením řízení (postoupení, odložení, podání vysvětlení), provádění dokazování a procesních úkonů se zřetelem na dodržení procesních práv účastníků řízení a zajištění průběhu řízení, po vydání rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí formální i obsahové, včetně odvolacího řízení až po přezkumné řízení, obnovu řízení a soudní přezkum ve správním soudnictví. 

 • Povinnosti zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb
 • zdravotnická dokumentace: pojem, rozsah, obsah
 • zaznamenávání do zdravotnické dokumentace, ochrana a integrita údajů
 • nahlížení do zdravotnické dokumentace a mlčenlivost zdravotnických pracovníků
 • vztah speciální úpravy zákona o zdravotních službách a obecné úpravy ochrany osobních údajů
 • Stížnosti podle zákona o zdravotních službách
 • Kontrola poskytovatelů zdravotních služeb
 • Přestupkové řízení
 • Postup před zahájením řízení
 • Zahájení řízení
 • Odvolací řízení a další postupy po vydání rozhodnutí
 • postup prvostupňového orgánu po podání odvolání
 • postup odvolacího orgánu
 • přezkumné řízení
 • obnova řízení
 • soudní přezkum rozhodnutí

Termíny kurzu:

3.3.2020

Termíny přednášek kurzu:

3.3.2020
09:00 - 14:00 h

Pražská teplárenská, Partyzánská 7/1

Místo konání: Praha

Cena: 1 990.00 Kč

OBSAZENO

(Cena je pro úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb. osvobozena od platby DPH, ostatní účastníci kurzu platí cenu navýšenou o 21 % DPH.)

26.5.2020

Termíny přednášek kurzu:

26.5.2020
09:00 - 13:30 h

Masarykova kolej, Praha 6, u stanice metra Dejvická

Místo konání: Praha

Cena: 1 990.00 Kč

přihlásit se na kurz

Lektorka: Mgr. at Mgr. Eva Prošková

Praxe:  

2018 – dosud: Probační a mediační služba, vedoucí právního oddělení
2015 – 2017: Health Care Compliance Officer, Roche s.r.o.
Další role: Zástupce ředitele právního a compliance oddělení, koordinátor správy dokumentů, koordinátor osobních údajů
Hlavní aktivity a odpovědnosti:

 • Tvorba vnitřních předpisů, včetně implementace globálních předpisů, implementace právních předpisů, např. v oblasti reklamy, ochrany osobních údajů, soutěžního práva, autorské a patentové ochrany, managementu smluv;
 • Školení zaměstnanců v právních a compliance otázkách;
 • Řešení konkrétních případů porušení předpisů a poradenství v compliance;
 • Obecné právní otázky (analýzy, příprava smluv a vyjednávání);
 • Management uchovávání písemných i elektronických záznamů;
 • Ochrana osobních údajů podle zákona a implementace GDPR.

2015 – 2016: Veřejný ochránce práv pacientů, Ministerstvo zdravotnictví
Hlavní aktivity: Řešení konkrétních problémů pacientů týkajících se porušení jejich práv, právní poradenství, mediace, komunikace s pacientskými organizacemi, komunikace se správními orgány, připomínkování právních předpisů, metodická činnost.
2010 – 2015: Advokátní koncipient Advokátní kancelář JUDr. Ing. Lukáše Prudila, PhD.,
Hlavní aktivity: Zastupování ve věcech civilních, trestních i správních řízeních, zaměření na pracovní právo, odpovědnost za škodu na zdraví, rodinné právo, náhrada škody za nesprávný úřední postup, veřejné zakázky, správní řízení.
2008 – 2017: Odborný asistent, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (Ústav veřejného zdravotnictví a zdravotnického práva, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství)
Hlavní aktivity: Výuka práva, etických a právních souvislostí zdravotnických povolání, ekonomika a řízení zdravotnických provozů, organizace sociálních služeb; dále výzkumná a znalecká činnost.
2009 – 2014: Právník, Unie zaměstnavatelských svazů
Hlavní aktivity: Činnosti související s veřejnými zakázkami, legislativní činnost (připomínkování právních předpisů všech resortů a jejich vypořádávání), zastupování zaměstnavatelů v pracovní skupině pracovněprávní tripartity
2008 – 2010: Právník, Odborový svaz pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči
Hlavní aktivity: Právní poradenství, připomínkování právních předpisů, účast na tripartitě, kolektivní vyjednávání, vzdělávací činnost, projektový management, příprava a organizace výběrových řízení v rámci veřejných zakázek.
2006 – 2008:  Ředitelka odboru vzdělávání a vědy, Ministerstvo zdravotnictví
Hlavní aktivity:
Legislativní činnost, koordinace správních řízení, veřejné zakázky, stížnostní agenda, řízení dotačních programů, výkladová stanoviska v rámci agendy, metodické vedení krajů v rámci přenesené působnosti
2004 – 2006: Členka Rady MČ Prahy 8 pro oblast zdravotní a sociální péče
Správa příspěvkových organizací, koordinace zdravotní a sociální péče, veřejné zakázky, stížnostní agenda.
Po dobu výkonu veřejného funkce dohody o pracovní činnosti (MZ - poradce náměstka pro zdravotní péči, odbor legislativní a právní, MPSV - poradce ministra)
Legislativní činnost, metodické vedení správních řízení, analytická činnost.
2004 – 2006: Odborný rada, Ministerstvo zdravotnictví, oddělení ošetřovatelství
Správní řízení, legislativní činnost, analytická činnost
2000 – 2001: Odborný rada, částečný úvazek, Ministerstvo zdravotnictví, oddělení ošetřovatelství
2000 – 2001: Střední zdravotnická škola Ruská, učitelka
1989 – 2000: Zdravotní sestra, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha